Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwosci zmiany ustawień Cookies w przegladarce.Czytaj więcej...

X

 

                                  Dzisiaj jest poniedziałek 16 Wrzeœnia 2019. Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz

 
UWAGA !!! OD 14 WRZEŚNIA ZMIANA SPOSOBU LOGOWANIA NA KONTO !

Od 14 września, gdy wpiszesz swój login i hasło poprosimy Cię, abyś dodatkowo potwierdził logowanie hasłem SMS lub mobilną autoryzacją. Zmiana zwiększy bezpieczeństwo bankowości elektronicznej i wynika z wejścia w życie dyrektywy o usługach płatniczych PSD2.


Zmiana sposobu logowania

W celu poprawy bezpieczeństwa Państwa środków dostępnych za pomocą usługi Internet Banking w dniu 17.08.2015r zostanie zmieniony sposób logowania do usługi Internet Banking. Instrukcja logowania znajduje się w poniższym załączniku.

Nowy sposób logowania

Proponujemy lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu.

 <<<

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Klient Banku Spółdzielczego w Łapach zwanego dalej Bankiem ma możliwość złożenia reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

2. Reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.

3. Klient może składać reklamację
           w formie pisemnej:
w siedzibie Banku oraz w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klientów, za pośrednictwem poczty, posłańca, fax lub osobiście,

4. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się w dniu wpływu reklamacji od Klienta, w sposób określony w pkt.3. 

5. Klient może składać reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym klient jest informowany na etapie zawarcia umowy

6. Reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego

7. Bank udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

8. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje Klienta o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od daty otrzymania reklamacji.

9. Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji sporządzane jest w formie pisemnej i wysyłane do Klienta za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej z Klientem.

Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

Bank Spółdzielczy w Łapach podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów.


Formularz zgłoszenia reklamacji >>>

Formularz zgłoszenia reklamacji kartowej >>>

e-mail: reklamacja@bslapy.pl

 

 

 

Informacje dla dostawców usług (TPP)   >>>


RODO w Banku   >>>


Informacja o zapisie na wypadek śmierci   >>>


Bankowość dla najmłodszych   >>>


KOD SWIFT wymagany do realizacji płatności przychodzących z zagranicy na rachunki klientów BS w Łapach: POLUPLPR PL


UWAGA - płatności kartą w internecie >>>

Podręcznik użytkownika


Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów >>>


Zasady Ładu Korporacyjnego  >>>
Struktura Organizacyjna Banku  >>>
Władze Banku  >>>
Zaciąganie zobowiązań  >>>
Polityka Informacyjna Banku  >>>
System kontroli wewnętrznej  >>>


Oświadczenia EURO-FACTA
Oświadczenia klienta indywidualnego  >>>
Oświadczenia klienta instytucjonalnego  >>>


Informacja - zastrzeganie dokumentów tożsamości  >>>


Godziny graniczne realizacji przelewów  >>>


Limity transakcyjne dla uzytkowników kart  >>>


Kursy walut 2019-09-16
Obowiazuje od godziny 14:00

1 EUR 4.1955
1 USD 3.8022
1 CHF 3.8112
1 GBP 4.7134

 

  Copyright ©   2018   Bank Spółdzielczy w Łapach ®.   Wszelkie prawa zastrzeżone.