Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwosci zmiany ustawień Cookies w przegladarce.Czytaj więcej...

X

 

                                  Dzisiaj jest wtorek 24 Listopada 2020. Imieniny obchodzą: Flora, Jan, Roman

 
Proponujemy lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu.

 <<<

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg i reklamacji

Informacja dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łapach

 Klient Banku Spółdzielczego w Łapach jest uprawniony do złożenia reklamacji, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad:

1.Klient powinien zgłosić reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów Banku lub osoby działające w ich imieniu:

1)         w przypadku Klientów indywidualnych w zakresie:

a)     transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,

b)     kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,

c)     roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.

2)         w przypadku Klientów instytucjonalnych w zakresie:

a)     transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia,

b)     kredytów w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia,

c)     roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.

2.          Reklamacja powinna zawierać zastrzeżenia związane z działalnością prowadzoną przez Bank wobec Klienta oraz dane adresowe Klienta. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji, w przypadku w którym uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzeniem reklamacji.

3.          Klient może złożyć reklamację w następującej formie:

1)         pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku:

·       Centrala w Łapach – ul. Sikorskiego 80, 18-100 Łapy,

·       Filia w Poświętnem – 18-112 Poświętne,

·       Filia w Surażu – ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż,

2)         pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: reklamacja@bslapy.pl;

3)         za pośrednictwem systemu bankowości internetowej;

4)         pisemnie lub ustnie w placówce Banku.

4.          Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.

5.          Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.

6.          Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:

1)         15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;

2)         30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ww. terminy rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi.

7.          W przypadku, o którym mowa w ust. 6. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż:

1)         35 dni roboczych dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;

2)         60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

8.          W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank reklamacji lub brak przedstawienia uzasadnienia przekroczenia terminu na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie, wskazanego w ust. 6, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

9.          Bank udziela odpowiedzi na reklamacje w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym. Bank może dostarczyć odpowiedź na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

10.       Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

11.       Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:

1)         odwołania się do Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację;

2)         zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta);

3)         zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);

4)         wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną);

5)         wystąpienia do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną)

6)         wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.

12.       Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.


Formularz zgłoszenia skarg i reklamacji >>>

Formularz zgłoszenia reklamacji kartowej >>>

e-mail: reklamacja@bslapy.pl

 

 

 

Komunikaty   >>>


Aplikacja mobilna Nasz Bank   >>>


Bankowość dla najmłodszych   >>>


Informacje dla dostawców usług (TPP)   >>>


Raport PSD2   >>>


RODO w Banku   >>>


Informacja o zapisie na wypadek śmierci   >>>


KOD SWIFT wymagany do realizacji płatności przychodzących z zagranicy na rachunki klientów BS w Łapach: POLUPLPR PL


UWAGA - płatności kartą w internecie >>>

Podręcznik użytkownika


Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów >>>


Zasady Ładu Korporacyjnego  >>>
Struktura Organizacyjna Banku  >>>
Władze Banku  >>>
Zaciąganie zobowiązań  >>>
Polityka Informacyjna Banku  >>>
System kontroli wewnętrznej  >>>


Oświadczenia EURO-FACTA
Oświadczenia klienta indywidualnego  >>>
Oświadczenia klienta instytucjonalnego  >>>


Informacja - zastrzeganie dokumentów tożsamości  >>>


Godziny graniczne realizacji przelewów  >>>


Limity transakcyjne dla uzytkowników kart  >>>


Kursy walut 2020-11-23
Obowiazuje od godziny 16:00

1 EUR 4.3372
1 USD 3.6465
1 CHF 3.9866
1 GBP 4.8595

 

  Copyright ©   2018   Bank Spółdzielczy w Łapach ®.   Wszelkie prawa zastrzeżone.