KREDYT EKOLOGICZNY

Finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:

 1. okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną,
 2. materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu,
 3. odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy,
 4. domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
 5. systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
 6. przydomowych oczyszczalni ścieków,
 7. kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012,
 8. ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++),
 9.  rowerów i innego sprzętu sportowego,
 10. samochodów osobowych z napędem elektrycznym,
 11. innych materiałów i urządzeń uznanych przez  Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne,
 12. cel dowolny pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty pożyczki musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne.
 • Oprocentowanie stałe – 7% w stosunku rocznym
 • Prowizja przygotowawcza 1%
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku 200 zł
 • Kwota od 1.000 zł do 80.000 zł
 • Okres kredytowania od 1 do 96 miesięcy

Udzielenie kredytu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Banku oryginału dokumentu potwierdzającego wykonanie przedsięwzięć (faktura lub rachunek lub protokół odbioru) przedsięwzięć polegających na zakupie/instalacji towarów i urządzeń ekologicznych, w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy kredytu. W przypadku przedsięwzięć związanych z podłączeniem lub wymianą przyłączy do sieci ciepłowniczych lub gazowych oraz prac termomodernizacyjnych termin dostarczenia  oryginału dokumentu potwierdzającego rozliczenie wynosi do 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy kredytu.

Data wystawienia faktury VAT/rachunku/protokołu odbioru nie może być wcześniejsza  niż data podpisania Umowy kredytu.

Dokument potwierdzający wykonanie przedsięwzięć polegających na zakupie towarów i urządzeń ekologicznych, musi obejmować minimum 60% kwoty udzielonego kredytu.

W przypadku niedostarczenia faktury, oprocentowanie kredytu będzie wynosić 7 % w stosunku rocznym.

Dokument ten nie jest wymagany jeżeli Klient dostarczy Umowę dotacji lub pożyczki z WFOŚiGW/NFOŚiGW.

Dodatkowo Wnioskodawca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej, zawierając umowę ubezpieczenia:

 1.  na życie w ramach oferty dostępnej w Banku, w wybranym przez siebie zakresie spośród zakresów dostępnych w ubezpieczeniach na życie oferowanych przez Bank;
 2. majątkowego (odnawialne źródła energii – „OZE”) w ramach oferty dostępnej w Banku, w wybranym przez siebie zakresie spośród zakresów dostępnych w ubezpieczeniach majątkowych oferowanych przez Bank.

Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową określają ogólne warunki ubezpieczenia oraz dokument informacyjny o produkcie ubezpieczeniowym, które Kredytobiorca otrzymuje przed podpisaniem Umowy kredytu.

Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Łapach.