Informacja o zapisie na wypadek śmierci

Informujemy o możliwości dokonania zapisu na wypadek śmierci oraz o treści art.56 ustawy – Prawo bankowe, tj. o dopuszczalnej wysokości zadysponowanej kwoty, rodzaju rachunków, do których możliwe jest złożenie dyspozycji (tj. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej) o skutku złożenia dyspozycji (wypłata przez Bank określonej kwoty osobie / osobom wskazanym w dyspozycji), jak również o tym, że zadysponowana kwota nie wchodzi do spadku po osobie składającej dyspozycję oraz o tym, że osobą / osobami wskazanymi w dyspozycji (zapisobiercą / zapisobiercami) mogą być: małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.