SMS banking

Usługa SMS Banking to usługa SMS zapewniająca dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem.

Za pośrednictwem usługi SMS Posiadacz rachunku może:

 • uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych,
 • otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku, założenie blokady),
 • otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym rachunku),

Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z usługi SMS Banking jest:

 • złożenie dyspozycji oraz posiadanie telefonu komórkowego operatora krajowego,
 • Posiadacz rachunku może wskazać maksymalnie trzy numery telefonu do korzystania z usługi SMS Banking,
 • aktywacja usługi SMS Banking, podczas której Posiadacz rachunku otrzyma hasło dostępu i informację z listą dostępnych poleceń następuje w siedzibie Banku,
 • wykonanie informacji za pośrednictwem SMS Banking wymaga sformatowania odpowiedniej treści wiadomości (komendy SMS) na wskazany przez Bank numer telefonu,
 • szczegółowy wykaz komend Posiadacz otrzymuje podczas aktywacji usługi,
 • usługa SMS Banking przestaje być świadczona w przypadku rozwiązania Umowy rachunku lub złożenia rezygnacji ze świadczenia tej usługi,
 • usługa SMS Banking działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 • za usługę SMS Banking Bank pobiera prowizję zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat.