Oprocentowanie lokat

Tabela oprocentowania lokat terminowych

Lp.Wyszczególnienie 
1.Lokaty terminowe:Oprocentowanie zmienne
 1 miesięczne0,05%
 2 miesięczne0,10%
 3 miesięczne0,15%
 6 miesięczne0,20%
 12 miesięczne0,25%
 24 miesięczne0,30%
 36 miesięczne0,30%
2.Lokaty terminowe:Oprocentowanie stałe
 3 miesięczne0,10%

Oprocentowanie w stosunku rocznym

LOKATY PROMOCYJNE

(wysokość oprocentowania dla lokat promocyjnych założonych  do dnia 20.03.2020r)

1.Lokaty terminowe:Oprocentowanie zmienne
 3 miesięczne0,15%
 6 miesięczne0,20%
2.Lokaty terminowe:Oprocentowanie stałe
 3 miesięczne0,10%

Oprocentowanie w stosunku rocznym

Obowiązuje od dnia 08.06.2020r.

Bank Spółdzielczy w Łapach od dnia 23.03.2020r nie zakłada lokat promocyjnych.

BS zapewnia właścicielowi lokaty terminowej zachowanie tajemnicy posiadania wkładu.

Za zobowiązania z tytułu wkładów oszczędnościowych wobec   właściciela lokaty , BS odpowiada swoim majątkiem, a ponadto BFG w zakresie wynikającym z Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Wkład oszczędnościowy o stałym oprocentowaniu po upływie okresu zadeklarowania  podlega wypłaceniu lub odnowieniu z oprocentowaniem aktualnie   obowiązującym w banku dla danego okresu zadeklarowania.

Oprocentowanie wkładu oszczędnościowego o zmiennej stopie procentowej, zmienia się z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Banku.


RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

do  20.000 złod 20.000 zł  do 50.000 złod 50.000 zł
0,01%0,015%0,02%

Oprocentowanie w stosunku rocznym

Obowiązuje od dnia  08.06.2020r.

Rachunek oszczędnościowy oprocentowany jest progresywnie, co oznacza, że kwota odsetek należnych Klientowi obliczana jest od salda rachunku na koniec dnia jako suma odsetek naliczonych od kwot sald przypadających na dany przedział kwotowy, według przypisanej dla tego przedziału stopy procentowej tj. z łącznej kwoty środków na rachunku środki do wysokości 20,000,00 zł oprocentowane są według stopy procentowej obowiązującej dla pierwszego przedziału kwotowego, następnie nadwyżka środków ponad 20,000,00 zł do wysokości 50.000,00 zł oprocentowana jest według wyższej stopy procentowej obowiązującej dla drugiego przedziału kwotowego, natomiast nadwyżka środków ponad 50.000,00 zł oprocentowana jest według wyższej stopy procentowej obowiązującej dla trzeciego przedziału kwotowego.

Stawka WIBID od 01.11.2020:

TerminWIBID
1M0,00 %
3M0,02 %